Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemah Kitab Riyadul Badiah Arab - Indonesia pdf.

 (الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة على مذهب الإمام الشافعي)

al-Riyadh al- Badi’ah 

fi Ushul al- Din wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i


Kitab Riyadul badi’ah adalah salah satu kitab klasik yang berisi tentang ilmu fikih yang dibingkai dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf sebagai penuntun hamba Allah Swt. menuju budi pekerti yang sempurna yang berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan as-Sunnah yang benar-benar dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengetahui hukum-hukum islam.

Kandungan kitab al-Riyadh al- Badi’ah dimulai dengan penerangan ringkas mengenai bidang akidah dan dikuti dengan perbahasan ringkas mengenai bidang fiqh seperti thaharah (bersuci), solat, jenazah, zakat, puasa, haji dan umrah, sumpah dan nazar. Kandungan kitab ini diakhiri dengan penerangan ringkas mengenai bidang tasawuf.


Silahkan Download Kitabnyaa Disini.


Silahkan Beli Bukunya Klik Disini

Post a Comment for "Terjemah Kitab Riyadul Badiah Arab - Indonesia pdf."