Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemah Arbain fi Ushuludin Bab Aqidah. pdf

Kitab Arbain fi Ushuludin Imam Ghazali


Kitab Arbain fi Ushuludin merupakan kitab yang memuat ilmu tasawuf yang dilengkapi dengan ilmu tauhid dan  fiqih. Artinya buku ini memuat materi yang kompleks dan sangat direkomendasikan untuk dipelajari.  

Kitab Arbain fi Ushuludin ditulis oleh Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu Muhammad al Ghazali, lahir di kota Thos, Khurasan, Iran pada tahun 450 H. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu imam kalangan Ahlus Sunah wal Jama’ah dalam bidang tasawuf, yang berjuluk hujjat al-Islam. Beliau merupakan anak seorang penenun dan penjual kain wol di Thus yang ditinggal wafat orang tuanya sejak kecil. Beliau kemudian diasuh teman ayahnya yang sholih, namun miskin. Sehingga beliau dimasukkan ke madrasah agar mendapat subsidi makanan.

Di Thus, beliau belajar fikih dari Imam Ahmad Ar-Radzikani. Kemudian berlanjut ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nashr Al-Isma’ily. Pada usia 20-an awal, Al-Ghazali muda meneruskan studinya di Naisabur untuk ngaji pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, hingga menguasai ilmu fikih madzhab Imam Syafi’I, ushuluddin, ushul fikih, mantiq, dan membaca filsafat.

Isi kitab Arbain fi Ushulud yang terdiri dari 40 dasar-dasar agama Islam termasuk dalam materi peringatan. Sebab, berbagai  topik  dalam buku tersebut sangat kompleks dan dapat dijadikan referensi dalam memainkan peran  umat Islam.  

Dalam ilmu tasawuf, kitab ini membahas masalah-masalah batin seperti kesabaran, kesucian hati, cinta dunia dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu juga dibahas  apa  hikmah dalam beribadah (puasa, zakat dan haji). 


Post a Comment for "Terjemah Arbain fi Ushuludin Bab Aqidah. pdf"