Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemah Arbain fi Ushuludin Bab Ibadah. pdf

 

Kitab Arbain fi Ushuludin Bab IbadahIbadah merupakan bukti zahir seorang muslim yang sejati, asas yang penting ini mestilah diambil dari sumber yang penuh autoriti serta dilaksana dengan penuh ketepatan, kerana jika asasnya goyah maka apa yang berdiri di atasnya juga pasti akan goyah.

Memperbahaskan persoalan ibadah bukan sahaja melibatkan perkara sah, batal, syarat serta rukun, bahkan perlu memperhalusinya lagi dengan rahsia dan falsafah di sebalik ibadah tersebut. Buku ini telah memaparkan dengan baik rahsia serta falsafah di sebalik ibadah. Gabungan antara ketepatan ibadah zahir kemudian dirangkumi dengan ketulusan serta rahsia dalaman ibadah tersebut menghasilkan kesempurnaan ibadah.

Terjemah Arbain fi Ushuludin Imam Al-Ghazali

Kitab Arba’in Fi Ushuliddin dalam kitab ini menjelaskan 40 prinsip agama tentang penyucian rohani, yang dibagi dalam empat bagian. Pertama: 10 prinsip teologis antara lain: Dzat (esensi), taqdis (sanktifikasi), qudrat (kuasa), ilmu (pengetahuan), iradah (kehendak), sama & bashar (mendengar & melihat), kalam (firman), af al (perbuatan), Yaumul Akhir (eskatologi), nubuwwah (kenabian). Kedua: 10 prinsip aktivitas lahiriyah antara lain: Shalat, zakat dan sedekah, puasa, haji, qiraat al- Quran, dzikrullah, mencari rezeki halal, menunaikan hak umat islam dan bergaul, amar maruf nahi munkar, mengikuti sunnah. Ketiga: 10 prinsip dalam upaya pem- bersihan hati dari akhlak tercela, antara lain: Sering makan, banyak bicara, marah, dengki, pelit & cinta harta, ambisius dan cinta pangkat, cinta dunia, sombong, ujub, riya. Keempat: 10 prinsip akhlak terpuji, antara lain: Taubat, khawf, zuhud, sabar, syukur, ikhlash dan jujur, tawakal, mahabbah, ridha dengan qadha, mengingat mati. Setiap bagian di- tutup dengan khatimah mengenai tematema tersebut.


Silahkan Download Kitabnya Disini

Silahkan Beli Kitabnya klik Disini

Daftar Kitab Terjemah

Post a Comment for "Terjemah Arbain fi Ushuludin Bab Ibadah. pdf"