Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemah Arbain fi Ushuludin Bab Penyucian Hati. pdf

 

Kitab Arbain fi Ushuludin Imam Al-Ghazali


Ibadah tidak hanya sekedar zahir melainkan ada Ibadah Bathin yaitu membersihkan hati atau qalbu seorang muslim, asas yang penting ini mestilah diambil dari sumber-sumber yang penuh autoriti yang jelas dan benar serta dilaksana dengan latihan atau mujahadah disertai penuh ketepatan sesuai ajaran, kerana jika pondasi asasnya goyah maka apa yang berdiri di atasnya yang menjadi cabang juga pasti akan goyah juga.

Membahas masalah ibadah bukan saja melibatkan perkara sah, batal, syarat serta rukun, bahkan perlu mempercantiknya lagi dengan rahsia dan kebersihan hati dan jiwa di balik ibadah tersebut. Buku 10 Asas Penyucian Hati ini telah memaparkan dengan baik rahsia kebersihan hati serta kejernihan jiwa di sebalik ibadah. Gabungan antara ketepatan ibadah zahir kemudian disertai dengan kbersihan hati serta rahsia isi dan bathin ibadah tersebut akan menghasilkan sebuah kesempurnaan ibadah.

Terjemah Arbain fi Ushuludin Imam Al-Ghazali

Kitab Arba’in Fi Ushuliddin ini didalamnya terdapat penjelasan tentang 40 prinsip agama yang berkaitan dengan pembahasan penyucian hati dan rohani, yang dibagi menjadi empat asas bagian. Pertama: 10 asas Aqidah antara lain: Dzat (esensi), taqdis (penyucian atau sanktifikasi), qudrat (kuasa), ilmu (pengetahuan), iradah (kehendak), sama & bashar (mendengar & melihat), kalam (firman), af'al (perbuatan), Yaumul Akhir (eskatologi), nubuwwah (kenabian). Kedua: 10 Asas ibadah lahiriyah antara lain: Shalat, zakat dan sedekah, puasa, haji, qiraat al- Quran, dzikrullah, mencari rezeki halal, menunaikan hak umat islam dan bergaul, amar maruf nahi munkar, mengikuti sunnah. Ketiga: 10 asas dalam upaya pem- bersihan hati dari akhlak tercela, antara lain: Sering makan, banyak bicara, marah, dengki, pelit & cinta harta, ambisius dan cinta pangkat, cinta dunia, sombong, ujub, riya. Keempat: 10 asas akhlak terpuji, antara lain: Taubat, khawf, zuhud, sabar, syukur, ikhlash dan jujur, tawakal, mahabbah, ridha dengan qadha, mengingat mati. Setiap bagian di- tutup dengan khatimah mengenai tematema tersebut.


Silahkan Download Kitabnya Disini

Silahkan Beli Kitabnya klik Disini

Daftar Kitab Terjemah

Post a Comment for "Terjemah Arbain fi Ushuludin Bab Penyucian Hati. pdf"